O tym, jak bardzo problematyczne dla wszystkich zainteresowanych jakością powietrza w powiecie wejherowskim było zdemontowanie na początku 2019 r. profesjonalnej stacji pomiarowej należącej do sieci monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (dalej GIOŚ) pisaliśmy wielokrotnie m.in. w artykułach na naszej stronie.

Brak dostępu do informacji o stężeniu rakotwórczego benzo(a)pirenu, którego normy w Wejherowie w świetle ostatnich zanotowanych pomiarów z 2018 r. były jednymi z najwyższych w woj. pomorskim (500% normy) i mogły rywalizować z niektórymi najbardziej zanieczyszczonymi miastami w kraju, był w naszej opinii kwestią, która należało jak najszybciej rozwiązać. Szczególnie, gdy biorąc pod uwagę wyniki opublikowanej pod koniec 2021 r. Rocznej ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2020 (GIOŚ) okazało się, że w wyniku pomiarów stężeń benzo(a)pirenu (w 2020 r.) odnotowano przekroczenie poziomu docelowego na wszystkich stacjach pomiarowych w strefie pomorskiej, co spowodowało zaklasyfikowanie tej strefy do klasy C. 

Pod koniec grudnia wystosowaliśmy kolejne pismo do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z zapytaniem o wskazanie konkretnych terminów montażu stacji pomiarowej (treść pisma poniżej).

20 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź (pełna treść poniżej), że montaż urządzenia pomiarowego zaplanowany jest na 27 grudnia 2021 r. na terenie należącym do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie (ul. Dworcowa). Pomiary manulane pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM 10 będą prowadzone od 2022 r. – tak, aby ich wyniki zostały wykorzystane do oceny jakości powietrza w 2022 r.

Czekamy na nie z niecierpliwością!