PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

We wrześniu 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa pomorskiego tj. strefy aglomeracja trójmiejska oraz strefy pomorskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2018.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.

Dokumenty obok analizy przyczyn zawierają wykaz działań naprawczych. Częścią składową Planów Ochrony Powietrza są tzw. Plany Działań Krótkoterminowych, które wdraża się w sytuacjach ryzyka lub przekroczenia poziomów.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Treści przedmiotowych uchwał wraz z załącznikami:
1) Uchwała dla strefy aglomeracji trójmiejskiej
2) Uchwała dla strefy pomorskiej