W styczniu br. kolejny raz zwróciliśmy się z wnioskiem o podjęcie działań w celu ponownego zainstalowania profesjonalnej stacji pomiarowej dla powiatu wejherowskiego – tym razem do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) . Szerzej o sprawie pisaliśmy w artykule Kiedy zostanie przywrócona profesjonalna stacja pomiarowa?

Zgodnie z udzieloną nam pisemną informacją z dnia 1.03.2021 r. stacja, na której wykonywane będą manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10, planowo powinna zostać uruchomiona w IV kwartale 2021 r. Wytyczne takie znalazły się w

Źródło: Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2021, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/monitoring

Pożądane jest, aby stacja uruchomiona została przed sezonem grzewczym. Przypomnijmy, że poprzednia stacja miała bardzo szeroki zakres badawczy tj. badała poziomy pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5 oraz podawała pomiary dla związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM10 tj. benzo(a)piren, benzo(j)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren. Oczekujemy, że ze względu na wysokie przekroczenia rakotwórczego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (kilkuset procentowe) pomiary w tym względzie będą nadal wykonywane na terenie powiatu wejherowskiego.