Stowarzyszenie Wejherowski Alarm Smogowy – Organizacja Ekologiczna z siedzibą w Wejherowie otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: WFOŚiGW w Gdańsku) na realizację zadania pn. “Wiedzieć jak? dla przyrody”.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 6 000,00 zł, a dotacja na dofinansowanie realizacji zadania udzielona przez WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 5 000,00 zł.

Opis zadania

Projekt zakłada przeprowadzenie akcji edukacyjnej na terenie powiatu wejherowskiego, podczas której zostanie przedstawiona podstawowa wiedza w zakresie prawnych możliwości zgłaszania przez obywateli podejrzenia spalania odpadów w piecach przydomowych. Ponadto w wyniku akcji edukacyjnej zostanie przekazany pakiet informacji dotyczących celowości ochrony zasobów środowiska naturalnego, jako środowiska życia człowieka oraz potrzeby i metod zachowania bioróżnorodności w miastach i na terenach zurbanizowanych. Akcja edukacyjna zostanie przeprowadzona poprzez publikację serii artykułów i postów z infografikami w Internecie (na stronach internetowych i w mediach społecznościowych) oraz w formie artykułów sponsorowanych w regionalnym, internetowym portalu informacyjnym.

Sprawozdanie z realizacji zadania (plik do pobrania)

Zachęcamy do śledzenia bieżącej działalności WFOŚiGW w Gdańsku na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl