Od 25 stycznia 2022 r. ruszyła III część programu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację. Daje ona możliwość uzyskania najwyższego dofinansowania do 69 tys. złotych. Jakie warunki trzeba spełnić, by starać się o dofinansowanie i na co można je przeznaczyć? Szczegóły poniżej.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kto może starać się o dotację w ramach III części Programu Czyste Powietrze?

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ważne!

Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

Kredyt Czyste Powietrze dostępny w przypadku pierwszej i drugiej części programu nie obowiązuje w części III Programu.

Jakie są koszty kwalifikowane w III części Programu?

Wykaz kosztów kwalifikowanych zawarty jest w nowym załączniku nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”. Załącznik można pobrać TUTAJ

źródło: czystepowietrze.gov.pl

Zmiany obowiązujące od 25 stycznia 2022 r. we wszystkich trzech częściach Programu

1. Program Czyste Powietrze może łączyć się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości.

2. Możliwa jest dłuższa realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

3. Dopuszcza się kotły dwupaliwowe zgazowujące drewno i spalające pellet drzewny, jako zgodne z celami programu „Czyste Powietrze”.

4. Doprecyzowano wymagania dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Gdzie szukać pomocy przy sporządzeniu wniosku oraz rozliczeniu dotacji?

W niektórych gminach powiatu wejherowskiego utworzone zostały punkty konsultacyjne, w których urzędnicy doradzają, pomagają poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletować wymagane załączniki.

Wejherowo (g. miejska)
Antonina Łuczyńska-Niemczyk
tel. 58 677 71 06
e-mail czystepowietrze@um.wejherowo.pl

Wejherowo (g. wiejska)
tel. 58 677 97 01 naciśnij * (gwiazdka)
e-mail czystepowietrze@ugwejherowo.pl

Informacje dla klientów, godziny otwarcia punktu konsultacyjnego DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Luzino
tel. 58 678 20 68
e-mail czystepowietrze@luzino.eu

Rumia
Alina Labudda
tel. 58 679 65 04
e-mail a.labudda@um.rumia.pl

Ewa Lenczowska
tel. 58 679 65 04
e-mail e.lenczowska@um.rumia.pl

Reda
tel. 58 738 60 90
e-mail czyste.powietrze@reda.pl

Informacje dla klientów, godziny otwarcia punktu konsultacyjnego DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Łęczyce
Joanna Klein-Sot
tel. 58 674 46 33
e-mail joanna.klein-sot@leczyce.pl

Ważne!

Wnioskodawcy mieszkający w gminach, które nie podpisały porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku, wszelkie formalności związane z programem “Czyste Powietrze” załatwiają w siedzibie Funduszu.

tel. 58 743 18 21 (infolinia czynna we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00-15:00)
e-mail czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Szczegóły dotyczące III części Programu oraz zasady udzielania dotacji obowiązujące w części I i II DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

 

* Projekt “Czyste powietrze – warunek konieczny” realizowany na zlecenie Powiatu Wejherowskiego jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.