Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla osób fizycznych. Zapoczątkowany we wrześniu 2018 r. mówi o termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii OZE w ok. 3 mln budynków poprzez dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem oddziałów wojewódzkich. 

Jednym z założeń programu jest dotarcie z pomocą do jak największej liczby mieszkańców, stąd zaangażowanie samorządów w działania doradczo-informacyjne m.in. Urzędu Miasta Rumi, w którym od dłuższego czasu funkcjonuje punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. 

Wszystkie osoby chcące zasięgnąć informacji zachęcamy do kontaktu

Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi
ul. Starowiejska 17, 84-230 Rumia
(Budynek Poczty Polskiej – wejście boczne)
tel. 58 679 65 04
e-mail: powietrze@rumia.eu

O tym kto, ile i na jakich zasadach może starać się o dotację wyjaśniamy poniżej

Wysokość dotacji zależy od dochodu wnioskodawcy, w związku z tym program został podzielony na dwie części (szczegóły poniżej).

 • W ramach programu osoby z rocznym dochodem do 100 000 zł są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania. Mogą otrzymać dotację do 25 000 zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej – PV (a nawet do 30 000 zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).
 • W ramach programu właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych przedstawia tabela

Źródło: czyste.powietrze.gov.pl

Przydatne informacje i linki

Wniosek o dofinansowanie dla inwestycji z terenu województwa pomorskiego można złożyć samodzielnie poprzez Portal Beneficjenta.

Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu na terenie woj. pomorskiego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • Informacje i pomoc w sprawie Programu
  e-mail
  czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
 • Infolinia
  58 743 18 20 lub 58 743 18 21 (czynna w poniedziałek, środę i piątek w godz. 10:00-14:00)
 • Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze
  22 340 40 80 (czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
 • Infolinia dla pracowników gmin
  22 340 40 90

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na jaką wysokość dotacji możesz liczyć – skorzystaj z przygotowanego w tym celu KALKULATORA DOTACJI

http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Gdy planujesz przeprowadzić termomodernizację – skorzystaj z KALKULATORA GRUBOŚCI IZOLACJI, który pomoże dobrać parametry materiałów tak, aby spełniały obowiązujące wymagania techniczne. 

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Aby upewnić się, czy urządzenia i materiały, które planujesz zakupić spełniają wymagania techniczne programu Czyste Powietrze – sprawdź listę Zielonych Urządzeń i Materiałów.

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Szczegółowy opis form dofinansowania i realizowanych przedsięwzięć

CZĘŚĆ 1
DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Forma dofinansowania

Dotacja-pomoc bezzwrotna

Beneficjenci

Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

CZĘŚĆ 2
DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Forma dofinansowania

 • Dotacja-pomoc bezzwrotna
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu  bankowego** Wg zapowiedzi możliwość składania wniosków o kredyt na cele zgodne z programem Czyste Powietrze i dotację na częściową jego spłatę zostanie uruchomiona prawdopodobnie od lipca br. Banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie Czyste Powietrze i uruchomić punkty doradcze to: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Beneficjenci

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty*:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

*Konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o dochodach wydane przez gminę. Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo poprzez e-PUAP. Należy go złożyć w gminie zgodnie z adresem stałego zamieszkania.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł

źródło czystepowietrze.gov.pl wfos.gdansk.pl