Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Wg jej założeń właściciele nieruchomości będą składać deklaracje, w jaki sposób ogrzewają swoje domy. W ten sposób powstanie “mapa” emisyjności budynków w całym kraju. 

CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5 mln budynków.

Kto ma obowiązek składać deklarację?

Obowiązek złożenia deklaracji będzie ciążył na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Ważne! W budynkach wielorodzinnych w imieniu mieszkańców deklarację będzie mógł złożyć zarządca budynku. Zdarza się jednak, że mieszkańcy na własną rękę montują sobie dodatkowe ogrzewanie, np. kozę czy kominek, i to nawet wtedy, gdy budynek ma centralne ogrzewanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej albo ma własną kotłownię. O tych własnych źródłach ogrzewania trzeba będzie także poinformować.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić?

Trzeba będzie zgłosić praktycznie każde ogrzewanie pomieszczenia oraz źródła spalania paliw o mocy do 1 MW, które teraz nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. 

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnia, kuchnia węglowa, pompa ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Skąd będą pochodzić dane?

Głównie z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Ile będzie czasu na złożenie deklaracji?

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw powstaje z dniem 1 lipca 2021 r.
Od tego czasu będzie 12 miesięcy na złożenie deklaracji.
W przypadku nowych budynków jest to 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmian dotyczących ogrzewania czy spalania paliw czas na poinformowanie o tym wyniesie też 14 dni.

Jak można złożyć deklarację?

W formie elektronicznej – przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB
W formie papierowej – wysyłając listem lub składając osobiście we właściwym pod względem lokalizacji budynku urzędzie

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq