W 2019 roku pojawiło się kolejne atrakcyjne finansowo i proste do zastosowania rozwiązanie, które pozwala na sfinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła.
Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w rozliczeniu PIT tzw. ulgi termomodernizacyjnej.
Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł, a katalog przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlegających odliczeniu jest naprawdę szeroki.

W artykule prezentujemy zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Możliwości odliczenia wydatków mają podatnicy podatku PIT opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jeżeli podatnik jest jedynie posiadaczem nieruchomości tzn. nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, wówczas nie może skorzystać z omawianego odliczenia.

Ważne! Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Zapamiętaj! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Jaka jest wysokość ulgi?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ważne dla małżonków-współwłaścicieli domu! Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni pamiętać, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie tj. każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Korzystasz z ulgi? Kontroluj daty!

Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – czyli co można finansować

W ramach ulgi może zostać sfinansowany:

 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych m.in. przy docieplaniu budynku
 • zakup urządzeń (np. pompy ciepła, panele słoneczne, kotły gazowe lub na paliwo stałe spełniające normy unijne)
 • węzeł cieplny, przyłącze do sieci gazowej lub ciepłowniczej
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • usługa związana z termomodernizacją (audyt energetyczny, docieplenie, dokumentacja projektowa, wymiana stolarki, montaż kotła i urządzeń)

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajduje się TUTAJ.

Ważne! Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Według przepisów podatkowych przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Co podlega odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

 • są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489)
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług)

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej

Ważne! Istnieje brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Zatem jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu. Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Pamiętaj! Wydatki ponoszone na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które są finansowane kredytem bankowym lub kredytem udzielonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, można odliczyć w całości poniesionych wydatków, które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Kiedy należy dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. W przypadku, gdy na  fakturze VAT brakuje informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

Zwolnienie przedmiotowe

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT wolne od podatku są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:

 • w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
 • w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

– w ramach programów Czyste Powietrze oraz Mój Prąd mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Pamiętaj! Dniem powstania przychodu z tytułu udzielonej dotacji jest dzień otrzymania środków, a nie dzień przyznania dotacji. Zatem dotacje przyznane przed 1 stycznia 2019 r. a wypłacone po tym dniu również korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Gdzie uzyskasz pomoc?

Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Informacje na temat podatków można uzyskać:

 1. dzwoniąc pod nr telefonu:
 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Po połączeniu system zapowiedzi głosowych poprowadzi po menu, prosząc o wybranie cyfry odpowiadającej interesującemu zagadnieniu, np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, cło.

 1. korzystając z formularza do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym

Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres e-mail, na stronie internetowej Portalu Podatkowego należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Pytanie e-mail.

 1. podczas czatu z konsultantem

W tym celu w Portalu Podatkowym należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem.

 

 

 

źródło: Ministerstwo Finansów, czystepowietrze.gov.pl, podatki.gov.pl, kis.gov.pl